Cyfrowy FiskusKDF Dialog

Podatkowa Grupa Kapitałowa i korzyści z jej utworzenia

Podatkowa Grupa Kapitałowa („PGK”) jest korzystnym rozwiązaniem dla podatników chcących efektywnie opodatkować zróżnicowane w ramach grupy dochody spółek. Jest to narzędzie prawnopodatkowe stosowane w wielu krajach, umożliwiające konsolidację wyników podatkowych kilku odrębnych podatników. Jednocześnie, nie jest to instrument agresywnej optymalizacji podatkowej, tylko instytucja prawa podatkowego przewidziana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i stosowana w praktyce przez renomowane przedsiębiorstwa, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. Jednymi z warunków utworzenia i utrzymania statusu PGK są:

 • Przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład grupy nie niższy niż 500.000 zł
 • Bezpośredni 75 procentowy udział spółki dominującej w kapitale zakładowym pozostałych spółek wchodzących w skład PGK (spółki zależne)
 • Brak posiadania udziałów przez spółki zależne w kapitale zakładowym innych spółek wchodzących w skład PGK
 • Brak zaległości podatkowych w spółkach tworzących PGK

W celu utrzymania swojego statusu, PGK musi utrzymywać udział dochodów w przychodach (rentowności) w wysokości co najmniej 2% za każdy rok podatkowy. Co istotne, mimo spadku tego udziału poniżej 2%, warunek rentowności uznaje się za spełniony w sytuacji, w której PGK poniosła w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Dotyczy to również podatników, u których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r., co oznacza, że w przypadku utworzenia PGK w 2020 r. nie będzie konieczne spełnienie warunku rentowności w przypadku, gdy PGK poniesie negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Po spełnieniu warunków wymienionych w ustawie, podatnicy chcący utworzyć grupę zawierają w formie aktu notarialnego umowę o utworzeniu PGK, która następnie powinna zostać zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego w formie decyzji administracyjnej. Umowa musi zostać zawarta na okres co najmniej 3 lat podatkowych. Co istotne, Podatkowa Grupa Kapitałowa nie jest „martwą” instytucją niewykorzystywaną w praktyce.

Obecnie W Polsce funkcjonuje ponad 60 Podatkowych Grup Kapitałowych. Przykładowo, są to podmioty działające w różnych sektorach rynku takie jak: • PGK PGNIG • PGK PZU • PGK Bank Millennium • PGK Leroy Merlin Polska • PGK Polpharma • PGK Veolia • PGK Innogy • PGK Agora • PGK OLX • PGK Qubus Hotel Polska

Korzyści z utworzenia PGK

Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej może być korzystnym rozwiązaniem w związku z konsekwencjami epidemii COVID -19 w postaci odnotowania mniejszych dochodów lub strat przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy, zwiększone wydatki na tzw. „usługi niematerialne”, jak również zwiększoną konieczność finansowania dłużnego . W powyższym zakresie PGK oferuje :

 1. zmniejszenie w grupie spółek całkowitej kwoty zobowiązań z tytułu CIT
 • Dochód PGK obliczany jako suma dochodów spółek zależnych – oraz suma ich strat .
 • W efekcie – możliwość natychmiastowego uwzględnienia strat w rachunku podatkowym w przeciwieństwie do „zwykłych” podatników, u których strata może obniżać dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych .
 • Stąd też w sytuacji gdy część spółek wchodzących w skład grupy ponosi stratę, utworzenie PGK staje się korzystnym rozwiązaniem .
 1. Zniesienie limitu kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wydatków na nabycie usług niematerialnych od spółek wchodzących w skład PGK
 • Ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie usług niematerialnych oraz wydatków na korzystanie lub prawo korzystania z praw lub wartości niematerialnych i prawnych od podmiotów powiązanych) nie ma zastosowania do kosztów poniesionych przez spółkę tworzącą PGK na rzecz innych spółek z tej PGK .
 1. Zniesienie limitu kosztów podatkowych z tyt. kosztów finansowania dłużnego
 • Przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego (art . 15 c ustawy CIT) nie bierze się pod uwagę kosztów finansowania dłużnego i przychodów o charakterze odsetkowym wynikających z umów, których stroną są wyłącznie spółki wchodzące w skład PGK.
 1. Uproszczenia i ulgi w obowiązkach dotyczących cen transferowych
 • PGK sporządza w okresie jej funkcjonowania jedną dokumentację podatkową jako jeden podatnik .
 • D o rozliczeń między spółkami wewnątrz grupy nie znajdują zastosowania przepisy o cenach transferowych .
 • Nie powstaje obowiązek sporządzania dokumentacji dla dokonywanych transakcji wewnątrzgrupowych
 • Oznacza to, że nie ma podstaw do zakwestionowania przez organy podatkowe tych transakcji na gruncie przepisów o cenach transferowych.

Podatkowa grupa kapitałowa jest również korzystnym rozwiązaniem nie tylko w związku z konsekwencjami COVID -19 . Prowadzi ona do uproszczenia w funkcjonowaniu spółek wchodzących w skład grupy w zakresie ich rozliczeń na gruncie podatku dochodowego, w szczególności:

 1. Wszystkie spółki wchodzące w skład grupy przestają być podatnikami CIT, a podatnikiem staje się PGK – co stanowi ułatwienie dla spółek wchodzących w skład grupy, ponieważ nie rozliczają one odrębnie podatku
 2. Podatek dochodowy oraz zaliczki na podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę dominującą w imieniu całej grupy – ograniczenie obowiązków formalnych dla podmiotów wchodzących w skład grupy
 3. Ułatwienie przepływów pieniężnych pomiędzy spółkami
 • Elastyczność finansowania działań ze środków własnych poprzez kształtowanie alokacji nadwyżek finansowych w podmiotach, które potrzebują finansowania .

 Jarosław Bieroński, starszy partner, doradca podatkowy  Sołtysiński Kawecki Szlęzak, pełny RAPORT SKS – Podatkowa Grupa Kapitałowa.pdf