Bez kategorii

Z daniną solidarnościową lepiej się nie spóźnić

Tarcza antykryzysowa umożliwi podatnikom składanie zeznań rocznych w PIT do 31 maja 2020 r. bez możliwości nałożenia na nich sankcji karnoskarbowych. Z przepisu przewidującego brak sankcji za spóźnione złożenie deklaracji rocznej w PIT nie wynika, aby rezygnacja z karania dotyczyła również składanych po terminie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, tzw. III progu podatkowego dla najbogatszych.

Oznacza to, że podatnicy, którzy spóźnią się ze złożeniem deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej nie tylko zapłacą odsetki od zaległości podatkowej, ale dodatkowo będą narażeni na wszczęcie względem nich postępowania karnoskarbowego.

 

Czym jest danina solidarnościowa?

▪ Obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku danina solidarnościowa nakładana jest na nadwyżkę sumy wskazanych w ustawie dochodów osiągniętych przez osobę fizyczną w danym roku podatkowym ponad 1 000 000 złotych.

▪ Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4%.

▪ Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi suma dochodów z takich źródeł jak:

✓ dochody podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej (czyli m.in. dochody z umowy o pracę, kontraktów menadżerskich, pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej);

✓ dochody z niektórych zysków kapitałowych (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających);

✓ dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane wg stawki liniowej 19%, w tym dochody wspólników spółek osobowych (poza SKA) i spółek cywilnych;

✓ dochody zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC).

▪ Podstawę tą pomniejsza się m. in. o podatek zapłacony za granicą i składki na ubezpieczenia społeczne.

Jak i kiedy podatnicy powinni rozliczyć daninę solidarnościową?

▪ Podatnicy powinni samodzielnie obliczyć wysokość daniny solidarnościowej, złożyć deklarację o wysokości daniny solidarnościowej na formularzu DSF-1 i wpłacić ją na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

▪ Wobec braku wyraźnego odroczenia terminu w przepisach Tarczy antykryzysowej, w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, deklaracja DSF-1 dotycząca dochodów osiągniętych w 2019 r. powinna zostać złożona w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2020 r. papierowo lub elektronicznie.

Jarosław Bieroński, SKS legal