Bez kategorii

Prawo pracy w Tarczy Antykryzysowej

 

W zakresie Prawa Pracy TARCZA ANTYKRYZYSOWA przewiduje m.in.:  1. Zwolnienie ze składek ZUS  Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnionych), których przychód nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. za okres od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 maja 2020r.

  1. Wynagrodzenie za przestój.

Wypłacanie pracownikowi (niezależnie od typu stosunku zatrudnienia) w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy wynagrodzenia obniżonego nie więcej niż o 50%, ale nie niższego jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym jest ono dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

  1. Ograniczenie czasu pracy.

W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 15% możliwość ograniczenia wymiaru pracy o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu, ale wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, przy czym jest ono dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

  1. Czas pracy

Liberalizacja zasad ustalania przez niektórych pracodawców systemu lub rozkładu czasu pracy oraz godzin nadliczbowych.

  1. Handel w niedziele

Liberalizacja zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.

  1. Zawieszenie badań okresowych

Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich zlecanych przez pracodawcę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

  1. Wydłużona ważność badań

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zestawienie przygotowali eksperci Kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak. 9.04 w godz. 15-17 odbędzie się szkolenie ze zmian prawnych wprowadzonych przez ustawodawcę ze względu na epidemię, które poprowadzi mec. Agnieszka Fedor z tej Kancelarii.  Rejestracja na szkolenie https://app.evenea.pl/event/kdfdialog-09042020/