BiznesKDF Dialog

Samochód w biznesie – objaśnienia MF

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowało praktyczne objaśnienia dotyczące stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszących się do samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono nowe regulacje w zakresie rozliczania kosztów samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in.:

 • podwyższono do 150.000 PLN limit wartości samochodu osobowego (225.000 PLN dla samochodu elektrycznego)  do którego odpisy amortyzacyjne i ubezpieczenie AC mogą stanowić koszty podatkowe;
 • wprowadzono limit 150.000 PLN dla opłat, które mogą zostać rozliczone w kosztach podatkowych z tytułu umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze samochodu osobowego (225.000 PLN dla samochodu elektrycznego);
 • wprowadzono limit ograniczający rozliczenie w kosztach podatkowych do 75% kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych do tzw. celów „mieszanych”.

Z opublikowanych właśnie objaśnień wynika przede wszystkim, że:

 • Limitu 150.000 PLN nie stosuje się do umów leasingu, najmu, dzierżawy zawartych przed 1 stycznia 2019 r. nawet jeżeli umowa przewidywała wydanie samochodu po 31 grudnia 2018 r. Umowa taka musi jednak określać m.in. przedmiot leasingu, zbywcę, od którego finansujący zobowiązuje się nabyć samochód, oznaczenie czasu trwania umowy, wysokość wynagrodzenia pieniężnego należnego leasingodawcy oraz terminy płatności poszczególnych rat.
 • Koszty opłat serwisowych wynikających z umowy leasingu zawartej przed dniem 1 stycznia 2019 r. podlegają ograniczeniom związanym z używaniem samochodu osobowego do celów mieszanych. Tym samym, opłata leasingowa w tej części, w jakiej odnosi się do kosztów eksploatacji samochodu osobowego, będzie objęta limitem 25% NKUP.
 • Limit 150.000 PLN stosuje się również do umowy leasingu najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, która została zmieniona lub odnowiona po dniu 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z wyjaśnieniami zmiana umowy musi mieć charakter istotnej zmiany treści stosunku prawnego łączącego strony, niewynikającej z treści samej umowy np. zmiana przedmiotu umowy leasingu, zmiana strony umowy (np. cesja leasingu).
 • Nowe limity amortyzacji (150.000 PLN i 225.000 PLN) dotyczą odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od 1 stycznia 2019 r. Oznacza to brak prawa korekty odpisów amortyzacyjnych za okres przed dniem 1 stycznia 2019 r. w związku z wejściem w życie nowych limitów.
 • Limit odpisów amortyzacyjnych (150.000 PLN i 225.000 PLN) od samochodów osobowych zaliczanych do kosztów podatkowych nie ma zastosowania do samochodów, które zostały oddane przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika. Niniejsze wyłączenie ma zastosowanie tylko do tych podatników, których podstawowym zakresem działalności jest oddawanie samochodów do odpłatnego używania (nie dotyczy działalności pobocznej).
 • Limit ograniczający koszty podatkowe z tytułu opłat leasingu, najmu dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 PLN pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy należy rozumieć jako

a. w przypadków umów zawartych na okres równy lub dłuższy niż 6 miesięcy – wartość samochodu to wartość netto wynikająca z umowy powiększona o podatek VAT, w tej części w której podatnikowi, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, nie przysługiwało prawo do odliczenia,

b.  w przypadku umów zawartych na okres krótszy niż 6 miesięcy – przez wartość samochodu rozumie się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia

 •  Limit 150.000 PLN dotyczący składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach podatkowych odnosi się do tych ubezpieczeń, których wysokość jest ustalona w oparciu o wartość samochodu tj. AC lub GAP (nie dotyczy OC).
 •  Limit 75% kosztów używania samochodów osobowych stanowiących koszty podatkowe obejmuje m. in.: nabycie paliw silnikowych, serwis samochodu, wymianę opon, myjnię, naprawy i części zamienne, wymianę płynu hamulcowego i płynu do spryskiwaczy, opłaty za autostrady, badania diagnostyczne, abonament radiowy za radio w samochodzie, opłaty za najem garażu, parkingi, remont powypadkowy samochodu
 • Dochód lub stratę ze sprzedaży pojazdu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych po 1 stycznia 2019 r. oblicza się formułą = przychód ze sprzedaży – (wydatki na nabycie samochodu do wysokości limitu – odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów podatkowych).
 • Kwota wydatków na ulepszenie będącego środkiem trwałym samochodu osobowego (np. montaż czujników cofania lub instalacji gazowej), o wartości nieprzekraczającej 10.000 PLN, może być w całości rozliczona w kosztach podatkowych.

 

Treść wyjaśnień Ministerstwa Finansów znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/cit/wyjasnienia/objasnienia-samochody-osobowe/