Bez kategorii

Strategia podatkowa czyli publiczna spowiedź podatnika

28 października 2020 r. Sejm przyjął ustawę nakładającą na podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników o przychodach powyżej 50 mln euro nowe obowiązki.  Firmy będą zobowiązane do wdrożenia strategii podatkowej, a następnie sporządzenia i podania do wiadomości publicznej raportu z jej realizacji. Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r., więc nie pozostało dużo czasu na przygotowanie się do nich.

Pojawia się jednak zasadnicze pytanie. Czy takie działanie ustawodawcy to dążenie do zwiększenia transparentności podatkowej czy może publiczna spowiedź? Mam spore wątpliwości czy zakres ujawnianych informacji nie jest zbyt szeroki.

Zobaczmy zatem, jakie informację będą musieli ujawnić podatnicy:

1. opis podejścia podatnika do:

  • procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  • dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;

2. opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych;

3. informacje o:

  • transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych;

4. informacje o złożonych wnioskach o wydanie: ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej;

5. informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Jest jednak wyjątek! Nie trzeba podawać do wiadomości publicznej informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Jak się ma ten przepis do ujawniania informacji przykładowo na temat:

  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych;
  • liczby przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych;
  • złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowych;
  • transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową?

W mojej ocenie Ustawodawca poszedł o krok za daleko. Ujawnienie tych informacji stwarza realne ryzyko ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Opublikowanie informacji o strategii, dostępnej na stronach www. dla klientów, kontrahentów czy inwestorów, może mieć niekorzystne skutki wykraczające poza sferę podatkową. Pytanie kogo mogą ucieszyć publicznie dostępne informacje np. o planowanych restrukturyzacjach? Wydaje się, że tylko przedsiębiorstwa konkurencyjne.

 

Dodatkowo, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, dane publikowane w ramach informacji o realizowanej strategii podatkowej służyć mogą organom Krajowej Administracji Podatkowej w pozyskiwaniu wstępnych informacji o działaniach tych podatników. W konsekwencji trzeba uważać co piszemy w sprawozdaniu, ponieważ po jego publikacji mogą do nas zapukać urzędnicy skarbówki.

Projektodawca wskazał również, że informacje wskazane w sprawozdaniu mają być pomocne w czasie podejmowania przez obywateli decyzji o skorzystaniu z usług czy zakupu produktów od takich podmiotów. Istnieje zatem realna obawa ostracyzmu społecznego niektórych podmiotów, jeśli dane wskazane w sprawozdaniu okażą się niepożądane przez obywateli.

Jak widać istnieje szereg wątpliwości dotyczących nowych regulacji. Tymczasem, trzeba zakasać rękawy i przygotować się do tej publicznej spowiedzi.

 

Grzegorz Niebudek, adwokat, doradca podatkowy, Partner zarządzający LTCA https://ltca.pl/ partnera KDF Dialog

___________________________________________

Spotkanie na ten temat w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” odbędzie się 19.11 g. 15-17. Prosimy o potwierdzenie obecności https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-19112020