Bez kategorii

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu – czyli jaki jest zakres polisy D&O

Tej jesieni sporo mówimy – i dalej będziemy mówić – o bezpieczeństwie członków zarządów firm, w tym o ubezpieczeniu D&O. Choć postulat, aby podjąc ten temat pojawił się już w ub. roku, to nasilenie zainteresowania dyrektorów notujemy właśnie teraz, jesienią jakże dziwnego i niebezpiecznego roku 2020. 

W tym kontekście pewnie nikogo nie zdziwi geneza ubezpieczenia D&O, sięgająca wielkiego kryzysu 1929 roku.

Wielki kryzys gospodarczy na świecie zapoczątkowany tzw. czarnym piątkiem 25 pazdziernika 1929 roku doprowadził m.in. do tego, że ustawodawca amerykański wprowadził w roku 1933 (Securites Act) oraz 1934 (Securites Exchange Act) uregulowania prawne, na mocy których została zaostrzona odpowiedzialność osób odpowiedzialnych za wprowadzenie akcji do obrotu publicznego oraz handel akcjami.

Ubezpieczenie zostało zaproponowane przez syndykat Lloyd`a w Wielkiej Brytanii a  prawdziwy boom zaczęły przeżywać prtodukty D&O w USA pod koniec lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych. Wtedy rozdzielenie funkcji właścicielskiej od menedżerskiej spowodowało pojawienie się osób zarządzających, na które nakładano coraz dalej idącą odpowiedzialność.

W artykule Mamy ubezpieczenie D&O, czyli kto tak naprawdę jest ubezpieczony?  zawarliśmy pierwszą część informacji, a poniżej kolejna dawka.

Jaki jest zakres polisy?

Odpowiedzialność cywilna członków władz spółek kapitałowych za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu funkcji członka władz spółki, w postaci:

 1. wyrównania wyrządzonej spółce lub osobie trzeciej szkody finansowe (nie będące szkodą osobową ani rzeczową) przez podmioty ubezpieczone,
 2. ochrony przed roszczeniami skierowanymi do majątku współmałżonka ubezpieczonej osoby w przypadku wspólności majątkowej oraz spadkobierców ubezpieczonego, jeżeli zostaną skierowane przeciwko nim roszczenia w związku z nieprawidłowym zarządzaniem spółką przez ubezpieczonego,
 3. ochrony dla ubezpieczonych spółek w przypadku, gdy przeciwko tym spółkom zostało wniesione roszczenie o odszkodowanie z tytułu szkody finansowej powstałej w wyniku nieprawidłowego zachowania w związku z obrotem papierami wartościowymi ubezpieczonych spółek,
 4. odpowiedzialność cywilna Spółki za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku uchybień Ubezpieczonych osób fizycznych w pełnieniu powierzonej funkcji jeżeli przeciwko Spółce (jako współodpowiedzialnej za szkodę) i Ubezpieczonym osobom fizycznym, wspólnie skierowane jest roszczenie,
 5. szkody będące następstwem niedochowania należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru pełnionej funkcji,
 6. szkody wynikające z nieumyślnego (w tym również spowodowanego rażącym niedbalstwem) naruszenia prawa, zasad uczciwego obrotu,
 7. szkody spowodowane w wyniku naruszenia statutu, regulaminów i innych postanowień regulujących działalność Spółki,
 8. szkody powstałe w wyniku przekroczenia posiadanych pełnomocnictw, uprawnień i upoważnień,
 9. roszczenia regresowe Spółki do Ubezpieczonych osób z tytułu nałożenia na Spółkę kar o charakterze administracyjnym i karnym, jeżeli nałożenie kar było bezpośrednim skutkiem uchybienia w wykonywaniu powierzonej Ubezpieczonemu funkcji,
 10. szkody wyrządzone akcjonariuszom, w tym akcjonariuszom większościowym,
 11. szkody będące następstwem uchybienia obowiązkom w nadzorze,
 12. szkody będące następstwem niewłaściwego wyboru kontrahentów,
 13. szkody związane z decyzjami inwestycyjnymi i kapitałowymi oraz przejęciem, sprzedażą lub przekształceniem jakiegokolwiek podmiotu,
 14. pokrycie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, publicznoprawne w zakresie roszczeń z art. 107 w zw. z art. 116 Ordynacji podatkowej,
 15. pokrycie odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Spółkę z tytułu niezapłacenia lub nieopłacenia w terminie lub nieopłacenia w należnej wysokości zobowiązań podatkowych Spółki, w wyniku uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonych. Ochroną ubezpieczeniową objęte są w szczególności odsetki lub kary nałożone na spółkę z tytułu niezapłacenia lub nieopłacenia w terminie lub w należnej wysokości zobowiązań podatkowych w wyniku uchybienia Ubezpieczonych. Niniejsze nie dotyczy jednak należności głównej,
 16. pokrycie roszczeń o naruszenie praw pracowniczych,
 17. pokrycie kosztów obrony poniesionych przed wniesieniem roszczenia, w tym także kosztów porady prawnej,
 18. pokrycie kosztów przywrócenia dobrego imienia (PR),
 19. pokrycie kosztów awaryjnych (koszty obrony poniesione bez zgody Ubezpieczyciela, jeżeli takiej zgody nie można było uzyskać),
 20. pokrycie kosztów uzyskania poręczenia majątkowego i koszty postępowania związanego
  z pozostaniem na wolności,
 21. pokrycie kosztów zaskarżenia poniesionych przez Ubezpieczonych w celu uzyskania spłaty lub anulowania sądowego nakazu wydanego w związku z uchybieniem Ubezpieczonego, które może prowadzić do wniesienia objętego ubezpieczeniem roszczenia,
 22. pokrycie kosztów obrony oraz roszczeń akcjonariuszy związanych ze szkodami w środowisku,
 23. koszty postępowania ekstradycyjnego,
 24. koszty obrony, w tym koszty obrony z tytułu uszkodzenia mienia lub ciała,
 25. koszty stawiennictwa przed organami prowadzącymi postępowanie,
 26. ochronę dla ryzyka porwań osób ubezpieczonych.

Weronika Chmielewska, dyrektor warszawskiego biura brokera ubezpieczeniowego PWS Konstanta SA. Tym tekstem rozpoczynamy cykl publikacji na temat ubezpieczenia D&O.

Najbliższe spotkanie z ekspertami PWS Konstanta dotyczy właśnie ubezpieczenia D&O, odbędzie się 9.12 rano

Odpowiedzialność zarządu z powodu utraty płynności. Ubezpieczenie należności jako jedna z metod zabezpieczenia majątku firmy i zarządu

Rejestracja https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-09122020

Polecamy także tę grafikę https://businessdialog.pl/profiles/blogs/d-o-rekomendacje