FinanseKDF Dialog

Zmiany w podatku u źródła – palące pytania!

Wszystkie zmiany w podatku u źródła miały początkowo obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.   Obecnie obowiązuje tylko część zmian dotyczących obowiązku dochowania należytej staranności i weryfikacji statusu kontrahentów jako tzw. beneficial owner.

Ministerstwo Finansów ciągle odkłada jednak wejście w życie drugiego etapu zmian, który był już przekładany 3 – krotnie (!) i obecnie ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Będzie on dotyczył w szczególności wprowadzenia instytucji „pay and refund” czyli obowiązku poboru podatku ponad kwotę 2 mln PLN (oraz związanych z tym przepisów dotyczących nowego trybu zwrotu podatku, jak również możliwości występowania z wnioskami o opinie w sprawie niepobierania podatku).

Wprowadzenia nowego trybu poboru podatku (tryb „pay and refund”).

 

Jedną z kluczowych zmian od 2021 r. będzie modyfikacja zasad poboru podatku u źródła w przypadku, gdy wypłaty na rzecz danego kontrahenta przekroczą w roku podatkowym limit 2 mln PLN.

Według nowych regulacji, jeżeli wypłaty z tytułów podlegających podatkowi u źródła, dokonywane na rzecz danego kontrahenta przekroczą w roku podatkowym 2 mln PLN, płatnik będzie zobowiązany do poboru podatku w pełnej wysokości, według stawki wynikającej z polskich przepisów (20% lub 19%) i to niezależne od tego, czy przysługuje mu możliwość zastosowania stawki obniżonej, zwolnienia, czy też niepobrania podatku.

 

Umożliwienia zastosowania dwóch trybów „uniknięcia” obowiązku poboru podatku.

 

W przepisach przewidziane zostały ponadto dwa tryby pozwalające na niepobieranie podatku, nawet w przypadku przekroczenia kwoty 2 mln PLN.

W tym zakresie, możliwe jest z jednej strony, złożenie przez polskiego płatnika oświadczenia w sprawie niepobierania podatku/stosowania stawek obniżonych oraz z drugiej strony, uzyskanie opinii organu podatkowego w zakresie stosowania zwolnienia z poboru podatku.

Należy zauważyć, że oba ww. tryby będą wiązać się ze spełnieniem szeregu restrykcyjnych warunków dokumentacyjnych o weryfikacyjnych oraz będą podlegać rozszerzonej odpowiedzialności na gruncie przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

 

Wniosek o zwrot podatku.

 

W przypadku, gdy zgodnie z regulacjami od 2021 r., płatności dokonywane na rzecz danego kontrahenta przekroczą kwotę 2 mln PLN i zostanie pobrany podatek (a spełnione są warunki do stosowania stawki obniżonej, zwolnienia lub niepobierania podatku), nowe przepisy CIT (art. 28b w rozdziale 6a ustawy o CIT) przewidują możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku.

Niestety, konstrukcja nowych regulacji pozostawia wiele do życzenia, w szczególności w zakresie czasu trwania procedury zwrotowej, który może wynieść nawet kilka lat.

 

Kolejne zmiany.

 

W związku z trwającymi konsultacjami podatkowymi w zakresie zmian przepisów od 2021 r., Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie regulacji „łagodzących” przepisy od 2021 r.

Kluczowe aspekty planowanych modyfikacji dotyczą:

 

  1. Zawężenia stosowania mechanizmu „pay and refund” tylko do należności o charakterze biernym (odsetki, należności licencyjne i dywidendy) i tylko w stosunku do podmiotów powiązanych, jak również wyłączenia z tego mechanizmu płatności dywidend pomiędzy polskimi rezydentami
  2. Delikatnej modyfikacji definicji beneficial owner (bez większego wpływu na obecne problemy), jak również dostosowania wymogów należytej staranności do charakteru i skali działalności, w tym zróżnicowania zasad należytej staranności na podmioty powiązane i niepowiązane. 
  3. Rozszerzenia możliwości występowania o opinię w sprawie niepobierania podatku również o stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (obecnie dotyczy tylko zwolnień wynikających z CIT)
  4. Umożliwienia podpisywania oświadczeń przez kierowników jednostki, zgodnie z reprezentacją (obecnie – cały zarząd), jak również złagodzenia zasad odpowiedzialności za nieprawdziwe oświadczanie poprzez bezpośrednie odniesienie do KKS.

 

Analizując projekt zmian, należy z całą pewnością stwierdzić, że jest to krok w słuszną stroną, niemniej jednak nie rozwiązuje on większości problemów polskich płatników.

Można przypuszczać, że nie zmieni się raczej styl komunikacji z podatnikami, albowiem już zapowiedziano, że ewentualne ostateczne objaśnienia do przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. pojawią się dopiero w pierwszej połowie 2021 r.

7969064272?profile=RESIZE_584xMarcin Zarzycki, Doradca Podatkowy, Partner Zarządzający LTCA https://ltca.pl/ partnera KDF Dialog

 

Jak zatem przygotować się do zmian wewnątrz firmy? Jakie zasady zastosować w relacjach z kontrahentami? Jak ta sytuacja wpłynie na pewność obrotu czy inwestycji, na rozwój polskich firm? O tym wszystkim porozmawiamy podczas spotkań w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” 21.10 w Warszawie https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-21102020