FinanseKDF Dialog

Ulgi podatkowe w Polskim Ładzie

Dzięki uprzejmości Jerzego Martiniego zamieszczamy spis ulg podatkowych, które zaproponowano podatnikom w ramach tzw. Polskiego Ładu, w kształcie zgodnym z opublikowanym we wrześniu projektem przepisów.

 

Ulga na produkcję próbną

W ramach tej ulgi podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu (np. wartość ceny nabycia środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia produkcji próbnej) i wprowadzenia go na rynek (np. koszty badań i ekspertyz), nie więcej niż 10% dochodu ze źródeł innych niż zyski kapitałowe. Ulga skierowana jest do prowadzących działalność gospodarczą podatników PIT i podatników CIT, prowadzących działalność produkcyjną, którzy wprowadzają na rynek nowe produkty.

 

Ulga na zwiększenie przychodów

W ramach przedmiotowej ulgi odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegać będą koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Maksymalną kwotę odliczenia stanowi wartość dochodu uzyskanego w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie większa niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. Ulga obejmuje koszty m.in. uczestnictwa w targach czy też działań promocyjno-informacyjnych. Z ulgi na zwiększenie przychodów będą mogli skorzystać prowadzący działalność gospodarczą podatnicy PIT i CIT, oferujący na przykład nowe produkty (na rynku krajowym i zagranicznym) lub wchodzący na nowe rynki zagraniczne ze swoją ofertą produktową.

 

Ulga na nabycie udziałów

Przedmiotowa ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków związanych bezpośrednio z nabyciem udziałów lub akcji w spółce. Maksymalną kwotę odliczenia stanowi wartość dochodu uzyskanego w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie większa niż 250 000 zł w roku podatkowym. Odliczeniu podlegają wydatki na obsługę prawną, wyceny, opłaty notarialne, sądowe i inne. Odliczeniu natomiast nie podlega cena nabycia i koszty finansowania dłużnego. 

 Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest spełnienie szeregu wymogów, m.in. nabywana spółka musi prowadzić działalność zbliżoną lub wspierającą działalność podatnika, a strony transakcji nie mogą być podmiotami powiązanymi w okresie dwóch lat przed planowaną transakcją nabycia. Adresatami ulgi są podatnicy CIT, planujący rozwój poprzez nabycie spółek o podobnym profilu działalności w celu pozyskania nowych klientów lub bazy kontrahentów.

 

Ulga dotycząca pierwszej oferty publicznej (IPO)

Podmioty dokonujące pierwszej oferty publicznej będą mogły pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwoty wydatków poniesionych bezpośrednio na dokonanie owej oferty. Wartość odliczenia ma wynosić 150% wydatków m.in. na przygotowanie prospektu emisyjnego i opłaty notarialne oraz 50% wydatków na usługi doradztwa prawnego (w tym doradztwa podatkowego i finansowego). Kwota odliczenia przy wydatkach prawnych nie może przekroczyć 50 000 zł. Ulga skierowana jest do podatników CIT dokonujących pierwszej oferty publicznej (tzw. IPO).

 

Ulga z tytułu wydatków ponoszonych na wsparcie sportu, kultury, szkolnictwa wyższego i nauki

Odliczeniu od podstawy opodatkowania będzie podlegać wartość 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć dochodu podatnika ze źródeł innych niż zyski kapitałowe. W katalogu przedmiotowych kosztów wymieniono m.in. koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego oraz działalności kulturalnej, realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne. Z przedmiotowej ulgi będą mogli zatem skorzystać podatnicy CIT i prowadzący działalność gospodarczą podatnicy PIT, którzy w ściśle określony sposób wspierają sport, kulturę i naukę.

 

Ulga na nabycie terminala płatniczego i obsługę transakcji płatniczych

W ramach przedmiotowej ulgi podatnicy PIT, prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT uzyskujący przychody z działalności operacyjnej będą mogli od podstawy opodatkowania odliczyć wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala. Wartość odliczenia ograniczono do 2 500 zł w roku podatkowym w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz do 1 000 zł w roku podatkowym dla pozostałych podmiotów.

 

Ulga na robotyzację

Przedmiotowa ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację (do wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych). Do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację zaliczać się będzie np. koszty nabycia nowych robotów przemysłowych, urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych, koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych. Odliczeniu podlegać będą kwalifikowane koszty uzyskania przychodów poniesione w latach 2022–2026. Ulga skierowana jest do innowacyjnych podatników PIT (którzy prowadzą działalność gospodarczą) i podatników CIT, wykorzystujących w prowadzonej działalności najnowsze technologie.

 

Ulga na zabytki

Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegać będzie m.in. część wydatków poniesionych w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej, utworzony dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków czy też wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w tego typu zabytku nieruchomym. Ulga skierowana jest do podatników PIT, którzy w momencie poniesienia danego wydatku są m.in. właścicielami lub współwłaścicielami zabytku nieruchomego.

 

Ulga na odprowadzanie zaliczek

Podmioty korzystające z ulgi B+R, które poniosły za rok podatkowy stratę lub osiągnęły dochód niższy od kwoty przysługującego im odliczenia, mogą pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowany podatek dochodowy. Kwota pomniejszenia jest różna, w zależności m.in. od rodzaju płatnika. Ulga skierowana jest zarówno do podatników CIT, jak i podatników PIT, będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Oprócz powyższych nowych ulg opublikowany projekt zakłada zmiany w już funkcjonujących ulgach B+R oraz IP Box.

 

Więcej informacji  https://martinitax.pl/