EkonomiaMade in Poland

Europa zawsze będzie ojczyzną przemysłu

Przypomnijmy: Przemysł ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego rozwoju i dobrobytu Europy. Stanowi ponad 20% gospodarki UE i zatrudnia około 35 mln osób, a wiele milionów dodatkowych miejsc pracy w Unii i poza nią jest z nim powiązanych. Przemysł generuje 80% eksportu towarów i to głównie jemu UE zawdzięcza swoją pozycję czołowego globalnego dostawcy oraz miejsca przeznaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), z których większość to firmy rodzinne, stanowią ponad 99% wszystkich europejskich spółek i są filarem gospodarczym i społecznym Unii.

 

„Nasza nowa strategia przemysłowa jest przedsiębiorcza w duchu i w działaniu. Komisja gotowa jest współprojektować i współtworzyć rozwiązania z samym przemysłem, jak również z partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi podmiotami. Przyczyni się do tego położenie nacisku na ekosystemy przemysłowe, uwzględniające wszystkie podmioty w łańcuchu wartości. To nasze nowe podejście odzwierciedlające potrzebę nowych sposobów myślenia i pracy w realizacji dwojakiej transformacji – cyfrowej i środowiskowej.

Strategia ta wyznacza kierunek podróży i drogę, jaką musimy przebyć, aby dotrzeć do celu. Przedstawia wizję tego, co chcemy osiągnąć do 2030 r. i w dalszej perspektywie, oraz podstawowe elementy, które to umożliwią. W czasach transformacji i poważnej przemiany naszej Unii jedna prosta rzecz się nie zmieni: Europa zawsze będzie ojczyzną przemysłu.”  – to fragment Komunikatu Komisji Europejskiej pt „Nowa strategia przemysłowa dla Europy” (na końcu artykułu plik z pełną treścią)

Najważniejsze punkty strategii:

1.  Globalną przewagą konkurencyjną europejskiego przemysłu są produkty i usługi o wysokiej wartości dodanej. Daje on dobry przykład, spełniając najwyższe standardy społeczne, pracownicze i środowiskowe, co umożliwia Europie propagowanie swoich wartości. Dzięki znaczącym zdolnościom innowacyjnym europejski przemysł jest też światowym liderem w zakresie opatentowanych technologii ekologicznych oraz w innych zaawansowanych technologicznie sektorach. Nasz jednolity rynek zapewnia wszystkim europejskim przedsiębiorstwom, bez względu na wielkość, szansę innowacji, rozwoju i zatrudnienia większej liczby pracowników. Te atuty należy wykorzystać do zdobycia wiodącej pozycji także w obszarach, w których UE wciąż ma zaległości, jak w przypadku usług w chmurze i usług z użyciem danych.

2. Europejski przemysł już teraz przechodzi znaczącą transformację. Wyraźne jest przechodzenie z produkcji na usługi oraz z wyłącznej własności na współwłasność produktów i usług. Presja na zasoby naturalne już skutkuje takim podejściem do produkcji, które jest w większym stopniu oparte na obiegu zamkniętym. Dzięki technologiom przełomowym, takim jak drukowanie 3D, Europa musi też jak najlepiej wykorzystać lokalizację jako możliwość przywrócenia produkcji do UE w niektórych sektorach.

3. Nowe wyzwania dla europejskiego przemysłu w czasie wiążą się  z rozpoczynającą się w Europie dwojaką transformację – ekologiczną i cyfrową.

4. W obliczu tych wyzwań Europa nie może tworzyć więcej barier, chronić niekonkurencyjnego przemysłu ani za przykładem innych prowadzić polityki protekcjonistycznej czy powodującej zakłócenia. Konkurencyjność wymaga konkurencji – zarówno w kraju, jak i na świecie. Potrzebne są odpowiednie warunki, aby przedsiębiorcy mogli przekuwać swoje pomysły w działania, a przedsiębiorstwa bez względu na wielkość rozwijały się i prosperowały.

5. Jednocześnie UE powinna być w stanie wzmocnić swoje strategiczne interesy za granicą w drodze dyplomacji i stosunków gospodarczych. UE musi wykorzystać wpływ, wielkość i poziom zintegrowania swojego jednolitego rynku, aby ustanawiać globalne standardy.

6. UE musi też zwiększyć swój potencjał przemysłowy w zakresie krytycznej infrastruktury cyfrowej. Pomyślne wprowadzenie dobrze zabezpieczonej i nowoczesnej sieci 5G w dużym stopniu ułatwi działalność przyszłych usług cyfrowych i odegra centralną rolę w fali danych przemysłowych. Europa musi inwestować już teraz, jeżeli chce przodować w tworzeniu sieci 6G.

7. UE będzie tworzyć rozwiazania, aby stać się wiodącym rynkiem czystych technologii i zapewnić naszemu przemysłowi miejsce w światowej czołówce. Niezbędne do osiągnięcia tego celu będą: polityka regulacyjna, zamówienia publiczne, uczciwa konkurencja oraz pełne zaangażowanie MŚP. 

8. Sprawozdanie w sprawie barier na jednolitym rynku ukazuje potrzebę usuwania barier, z jakimi zmagają się przedsiębiorstwa podczas sprzedaży towarów lub – w jeszcze większym stopniu – świadczenia usług transgranicznych. Większa harmonizacja podatkowa, w szczególności wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, pomogłaby usunąć jedną z najważniejszych barier napotykanych przez przedsiębiorstwa w prowadzeniu działalności transgranicznej.

9. Niezbędne będzie również podejście „MŚP dla MŚP”. Coraz większa liczba młodych, zaawansowanych technologicznie MŚP może pomóc bardziej ugruntowanym firmom przemysłowym w dostosowaniu modeli biznesowych i wprowadzeniu nowych form pracy odpowiednich dla epoki cyfrowej. Ta sytuacja już stwarza nowe możliwości, dlatego należy wspierać przedsiębiorstwa typu start-up w budowaniu gospodarki platform. Nowym formom pracy muszą jednak towarzyszyć nowoczesne, ulepszone formy ochrony, w tym dla osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych.

10. Komisja zapewni, aby w 2021 r. zaczęły obowiązywać zmienione zasady pomocy państwa w kilku priorytetowych obszarach, w tym energii i ochrony środowiska.

11. Europejski przemysł nie powinien napotykać nieuczciwej konkurencji ze strony rywali, którzy stosują inne standardy lub zasady, na przykład w dziedzinie klimatu. Nowy główny urzędnik ds. egzekwowania przepisów handlowych działać będzie na rzecz poprawy przestrzegania i egzekwowania naszych umów handlowych. Działania także obejmą zapobieganie agresywnej optymalizacji podatkowej podmiotów spoza UE.

12. W miarę wzrostu tempa transformacji Europa musi zapewnić, aby nie pozostawiać nikogo w tyle. Akt ustanawiający nowy mechanizm sprawiedliwej transformacji pozwoli uruchomić 100 mld euro na zapewnienie sprawiedliwej transformacji regionów wysoce uzależnionych od węgla podczas procesu przemiany ich przemysłu i gospodarki.

13. W strategii inteligentnej integracji międzysektorowej Komisja nakreśli również swoją wizję czystego wodoru oraz ustanowi Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru, w ramach którego inwestorzy będą mogli współpracować z partnerami rządowymi, instytucjonalnymi i przemysłowymi. 

14. Jeżeli na świecie utrzymają się różnice pod względem celów klimatycznych, Komisja w 2021 r. wystąpi z propozycją mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, aby ograniczyć ryzyko ucieczki emisji gazów cieplarnianych, przy pełnej zgodności z zasadami WTO. 

15. Musimy zrewolucjonizować sposób, w jaki projektujemy, produkujemy, wykorzystujemy i wyrzucamy rzeczy, przez stworzenie systemu zachęt dla przemysłu. Oznacza to wprowadzenie obiegu zamkniętego, który zapewni czystszy i bardziej konkurencyjny przemysł przez ograniczenie wpływu na środowisko i rywalizacji o ograniczone zasoby oraz obniżenie kosztów produkcji. Uzasadnienie biznesowe jest w tym przypadku równie przekonujące, jak względy środowiskowe i moralne. Wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym we wszystkich sektorach i branżach przemysłu może przyczynić się do stworzenia 700 tys. nowych miejsc pracy w całej UE do 2030 r., w tym wielu miejsc pracy w MŚP.

16. Coraz ważniejsza będzie kwestia udostępnienia uczenia się przez całe życie wszystkim zainteresowanym: tylko w nadchodzących pięciu latach 120 mln Europejczyków będzie musiało podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. 70 % przedsiębiorstw wskazuje, że odwleka swoje inwestycje, ponieważ nie jest w stanie znaleźć pracowników o odpowiednich umiejętnościach.

17. W ramach trwających prac nad pogłębieniem unii gospodarczej i walutowej przygotowywany przez Komisję nowy plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych obejmie między innymi inicjatywę na rzecz wzmocnienia wewnątrzunijnej ochrony inwestycji oraz wysiłki w celu odblokowania bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw europejskich, w szczególności MŚP.  

18. Ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które zaczną w pełni obowiązywać w październiku 2020 r., będą chroniły interesy Europy pod względem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

19. Prognozuje się, że popyt na surowce podwoi się do 2050 r., dlatego też zróżnicowanie źródeł zaopatrzenia jest kluczowe dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw w Europie. Surowce krytyczne mają zasadnicze znaczenie również dla rynków w takich obszarach jak: elektromobilność, baterie, energia ze źródeł odnawialnych, produkty lecznicze, przemysł lotniczy i kosmiczny, obronność i aplikacje cyfrowe.

20. Przyszłe sojusze przemysłowe powinny obejmować niskoemisyjne gałęzie przemysłu, przemysłowe chmury obliczeniowe i platformy przemysłowe oraz surowce.

 

Dokument w całości