Wszystkie artykuły (65)

Doprawdy koncentrujmy się nie na możliwościach pomocowych państwa czy innych podmiotów, a na tym, czy rynek na którym jesteśmy się rozwija czy zwija. Warto walczyć o pomoc tylko wtedy, gdy się rozwija, gdy nasza branża jest perspektywiczna. A  w K

Po wszystkim świecie [...] nie było chleba, a głód ścisnął był ziemię,
najwięcej egipską i chananejską. Z nich tedy zebrał [Józef] wszystkie
pieniądze za sprzedanie zboża i wniósł je do skarbu królewskiego.
- A gdy nie stało płacy kupującym, przyszed

W piątek 17.04 spotkaliśmy się w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” z Magdaleną Zwolińską, prawnikiem z NGL Legal, kancelarii stale współpracującej z KDF Dialog. W zasobach Business Dialog znajduje się m.in. jej opracowanie dotyczące pracy zdalne

Z niepokojem śledzimy zarówno sytuację zdrowotną, jak i gospodarczą. Ten niepokój jest oczywiście uzasadniony, aczkolwiek zarówno epidemie, jak i kryzysy gospodarcze nie są nowością. Z tym sobie na pewno poradzimy.

Dla mnie najbardziej porażające są

Od upadłości moż­na się uchro­nić w ra­mach re­struk­tu­ry­za­cji. Mo­że ona po­le­gać na re­struk­tu­ry­za­cji prze­pro­wa­dzo­nej w opar­ciu o wła­sne za­so­by, bądź też z wy­ko­rzy­sta­niem pro­ce­du­ry są­do­wej.
Podatnicy, którzy spóźnią się ze złożeniem deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej nie tylko zapłacą odsetki od zaległości podatkowej, ale dodatkowo będą narażeni na wszczęcie względem nich postępowania karnoskarbowego.
Nadchodząca walka o gospodarkę rozegra się przede wszystkim w naszych głowach. Startujemy z osłabionych pozycji, raczej zdani tylko na siebie. Gniew przychodzi nam z łatwością, przyda się, ale wzmacniajmy też spostrzegawczość zjawisk na rynku oraz de
Poza możliwością wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki, restrukturyzacja przyznaje przede wszystkim wiele korzyści samej firmie. Po pierwsze, pozwala na „zamrożenie” zobowiązań powstałych przed dniem otwarciem postępowania restrukturyza