KDF Dialog (67)

Od upadłości moż­na się uchro­nić w ra­mach re­struk­tu­ry­za­cji. Mo­że ona po­le­gać na re­struk­tu­ry­za­cji prze­pro­wa­dzo­nej w opar­ciu o wła­sne za­so­by, bądź też z wy­ko­rzy­sta­niem pro­ce­du­ry są­do­wej.
Nadchodząca walka o gospodarkę rozegra się przede wszystkim w naszych głowach. Startujemy z osłabionych pozycji, raczej zdani tylko na siebie. Gniew przychodzi nam z łatwością, przyda się, ale wzmacniajmy też spostrzegawczość zjawisk na rynku oraz de
Poza możliwością wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki, restrukturyzacja przyznaje przede wszystkim wiele korzyści samej firmie. Po pierwsze, pozwala na „zamrożenie” zobowiązań powstałych przed dniem otwarciem postępowania restrukturyza
RSS
Powiadom mnie, gdy w tej kategorii pojawi się coś nowego –